Adatkezelési tájékoztató

 

A ICE’N’GO Kft. ügyfelei, potenciális ügyfelei, ügyfelei kapcsolattartói, szállító partnerei és azok kapcsolattartói valamint a vendégek adatkezeléséhez

Bevezetés Jelen tájékoztató a ICE’N’GO Kft. üzleti tevékenysége során az alábbi érintetti köröktől megkapott személyes adatokra vonatkozik:

 • Ügyfelek és potenciális ügyfelek
 • Ügyfelek és potenciális ügyfelek kapcsolattartói
 • Szállítók és potenciális szállítók kapcsolattartói
 • A ICE’N’GO Kft telephelyeire és székhelyére látogató valamennyi vendég

Az adatkezelő megnevezése Cégnév: ICE’N’GO Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 32. Cégjegyzékszám: 14-09-308427

Adószám: 14452273-2-14

Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Bódi Krisztina

Telefonszám: +36 (30) 300 4549

E-mail cím: adatvedelem@icengo.eu

Honlap: icengo.eu

(a továbbiakban: Társaság)

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabály

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

A hatályos jogszabály teljes szövege elérhető az alábbi hivatkozáson keresztül: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Ügyfelek és potenciális ügyfelek

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

vezetéknév

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás szolgálja, valamint számlázáshoz szükséges.

keresztnév

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás szolgálja, valamint számlázáshoz szükséges.

telefonszám

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

e-mail cím

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

cím

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás szolgálja, valamint számlázáshoz szükséges.

adószám

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás szolgálja, valamint számlázáshoz szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: A fenti adatok tekintetében az érintett és a Társaság közötti szerződés teljesítéséhez, illetve annak megkötését megelőző lépések megtételéhez.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 8 év.

Ügyfelek és potenciális ügyfelek kapcsolattartói Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

vezetéknév

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

keresztnév

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

telefonszám

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

e-mail cím

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

munkahelyi cím

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

Beosztás

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

Munkáltató

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

Az adatkezelés jogalapja: A fenti adatok tekintetében az érintett által képviselt cég és a Társaság közötti szerződés teljesítéséhez, illetve annak megkötését megelőző lépések megtételéhez.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 8 év.

Szállítók és potenciális szállítók kapcsolattartói Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

vezetéknév

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

keresztnév

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

telefonszám

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

e-mail cím

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

munkahelyi cím

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

Beosztás

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

Munkáltató

Az ügyfél és a Társaság között kapcsolattartás célját szolgálja

Az adatkezelés jogalapja: A fenti adatok tekintetében az érintett által képviselt cég és a Társaság közötti szerződés teljesítéséhez, illetve annak megkötését megelőző lépések megtételéhez.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 8 év.

A ICE’N’GO Kft telephelyeire és székhelyére látogató valamennyi vendég Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

vezetéknév

A Társaság telephelyére történő belépés regisztrálása és biztosítása érdekében.

keresztnév

A Társaság telephelyére történő belépés regisztrálása és biztosítása érdekében.

igazolvány száma

A Társaság telephelyére történő belépés regisztrálása és biztosítása érdekében.

Video felvétel (képmás)

A Társaság telephelyére történő belépés regisztrálása és biztosítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: A fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

Adatbiztonsági intézkedések és az adatokhoz való hozzáférés

A ICE’N’GO Kft. a fenti személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott módon és céllal adja át állami szerveknek (pl. rendőrség, ügyészség).

A megadott személyes adatokat az ICE’N’GO Kft. a Tárhely.eu Szolgáltató Kft által üzemeltetett szervereken tárolja. A szerverek üzemeltetője megfelelő fizikai és informatikai védelmi intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok védelméről. Ennek keretén belül az adatokhoz való hozzáférést naplózza, így bármikor visszakereshető ki milyen személyes adathoz fért hozzá.

A fenti személyes adatokhoz elsősorban az ICE’N’GO Kft. arra feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

A személyes adatok továbbítására az alábbi esetekben kerülhet sor:

A telephelyek őrzését ellátó alábbi cégek a vendégek adataihoz hozzáférnek:

Multi Alarm Kft

Ügyfelek kapcsolattartóinak adatai követeléskezelési céllal továbbításra kerülhetnek az alábbi külső partnereknek:

 • Jászberényi József ügyvéd
 • Mecseky Márton ügyvéd

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatok megszerzésének időpontjában, valamint az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

 1. kezelt személyes adatok kategóriái
 2. adatkezelés célja
 3. azon címzettek kategóriái, akivel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
 4. adatok tárolásának tervezett idejét
 5. az érintett jogait
 6. felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 7. az adatok forrását

ICE’N’GO Kft. az adatok hozzáférésére irányuló érintetti kérelmeket egy hónapon belül teljesíti 1 példányban rendelkezésre bocsájtva az adatok másolatát.

Minden további másolatért a Társaság jogosult az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett ezen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak módosítását. A Társaság az ilyen irányú kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de maximum 1 hónapon belül teljesíti.

Törléshez való jog

Az érintett ezen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak törlését. A Társaság az ilyen irányúk érelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de maximum 1 hónapon belül teljesíti, kivéve, ha egyéb jogszabályok az adatok további tárolását írják elő, illetve a Társaság jogos érdeke azt megkívánja. Ilyen esetekben a körülmények fennállásáról a Társaság az érintettet tájékoztatja.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett ezen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak zárolását, az adatkezelés korlátozását. Az adatkezelés korlátozása az érintett által megadott jogos indok fennállásáig biztosítja a Társaság.

Ilyenek lehetnek az alábbiak:

 1. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 2. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 3. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat géppel olvasható formában megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasztételhez és jogorvoslathoz való jog.

Az érintett, jogellenes adatkezelés esetén panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, illetve pert kezdeményezhet a Társaság ellen.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c www.naih.hu